Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

§ 1. Algemene voorwaarden voor bestellingen van het fietsslot I LOCK IT en toebehoren door eindverbruikers


1. Algemeen, contractuele partners, reikwijdte
2. Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst
3. levering, goederen
4. eigendomsvoorbehoud
5. Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum
6. beschadigingen en defecten
7. garantie voorwaarden
8. Betrouwbaarheid
9. Herroepingsrecht
10. Gevolgen van herroeping
11. Voorbeeld: herroepingsformulier
12. Opmerkingen over gegevensverwerking
13. Slotbepalingen

 

§ 2. Algemene voorwaarden voor bestellingen van het I LOCK IT fietsslot en accessoires door zakelijke klanten

1. Koopcontract
2. Levering
3. Verzending Duitsland en Oostenrijk
4. Garantie en aansprakelijkheid
5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
6. Voorbehoud met betrekking tot het gebruik van de I  LOCK IT online shop
7. eigendomsvoorbehoud
8. teruggave van goederen
9. data opslag
10. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en gedeeltelijke ongeldigheid

 

§ 3. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de online volgdienst

1. Registratie/afsluiting contract
2. Verplichtingen, verplichtingen en gedragsregels van de gebruiker
3. Beschikbaarheid/Garantie/Aansprakelijkheid
4. data opslag
5. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en gedeeltelijke ongeldigheid


§ 1. Algemene voorwaarden voor bestellingen van het fietsslot I LOCK IT en toebehoren door eindverbruikers

§ 1.1. Algemeen, contractuele partners, reikwijdte


(A) Voor bestellingen via onze internetwinkel https://www.ilockit.bike gelden de volgende regels voor het sluiten van een overeenkomst

(B) Als het contract gesloten is, komt het contract erbij

Haveltec GmbH
Friedrich-Franz-Strasse 19
D-14770 Brandenburg an der Havel
Duitsland
Registratienummer HRB 28212
Register rechtbank rechtbank Potsdam

voorwaarden. (Hierna "haveltec" genoemd.)

(C) Voor bestellingen van goederen en de daaruit voortvloeiende zakelijke relatie tussen haveltec en de klant zijn de volgende algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing in de versie geldig op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij haveltec uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de geldigheid ervan.

(D) De overeenkomsten met de klant worden uitsluitend in het Duits, Engels of Nederlands gesloten, naargelang de klant de bestelling via het Duitstalige, Engelstalige of Nederlandstalige deel van de onlineshop plaatst. Indien de klant de bestelling plaatst via het Duitstalige deel van de onlineshop (Duitse knop), is alleen de Duitse versie van deze algemene voorwaarden doorslaggevend. Als de bestelling wordt geplaatst via het Engelstalige deel van de online shop (Engelse knop), is alleen de Engelse versie bindend. Indien de bestelling wordt geplaatst via het Nederlandstalige gedeelte van de webshop (Nederlandse knop), is alleen de Nederlandstalige versie bindend.

§ 1.2. Sluiting van een contract, opslag van de contracttekst

(A) Om het I LOCK IT fietsslot te bestellen, kiest de klant het I LOCK IT fietsslot of accessoires uit het haveltec assortiment. Door op de knop "Kopen" te klikken, dient hij een bindend verzoek in om de geselecteerde goederen te kopen. Voordat de bestelling wordt verzonden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en inzien.

(B) haveltec stuurt de klant vervolgens een automatische orderbevestiging per e-mail, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en de klant alle nodige informatie krijgt over de bestelling of de nu bestelde goederen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer haveltec het bestelde product naar de klant heeft verzonden.

(C) De klant kan de bestelling op elk moment annuleren door het browservenster te sluiten. De overzichtspagina die verschijnt voordat de bestelling wordt afgerond, stelt de klant in staat om zijn ingevoerde gegevens nogmaals te controleren op invoerfouten en, indien er invoerfouten zijn, deze te corrigeren nadat op de knop "Bestelling bewerken" is gedrukt. De inhoud van de overeenkomst wordt door haveltec opgeslagen voor de duur van de wettelijke termijnen.

§ 1.3. levering, goederen

haveltec verbindt zich ertoe het bestelde fietsslot of accessoire binnen de opgegeven levertijd te verzenden. Indien er vertraging optreedt in de levering, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

§ 1.4. eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van haveltec totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 1.5. Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(A) Geldigheid prijzen: De prijzen vermeld op www.ilockit.bike zijn in euro's (inclusief wettelijke btw).

(B) De verzendkosten voor de levering vermeld in het bestelformulier zijn voor rekening van de koper. Dit geldt niet als de koper de herroeping effectief heeft verklaard. In dit geval moeten de voor de levering gemaakte kosten aan de koper worden vergoed.

(C) Betalingen kunnen worden gedaan met behulp van de betalingsopties die zijn opgegeven bij het afrekenen.

(D) Als een automatische afschrijving van de rekening van de klant mislukt om redenen waarvoor hij verantwoordelijk is, moet hij haveltec de bankkosten terugbetalen die zijn gemaakt als gevolg van de terugboeking.

§ 1.6. beschadigingen en defecten

Voor de garantie op materiaalfouten gelden de wettelijke bepalingen. Voor ondernemers geldt dat de garantietermijn voor door haveltec geleverde zaken 12 maanden is.

§ 1.7. garantie voorwaarden

De volgende voorwaarden, die de eisen en omvang van onze garantie beschrijven, laten de garantieverplichtingen van de verkoper uit het koopcontract met de eindgebruiker onverlet.
Elk I LOCK IT-product wordt zorgvuldig getest en streng gecontroleerd door de kwaliteitsborging van Haveltec. Haveltec verleent een fabrieksgarantie onverminderd de contractuele of wettelijke garantieaanspraken jegens de koper.
Voor alle apparaten die behoren tot het haveltec assortiment geldt het volgende: Voor particuliere consumenten bedraagt ​​de garantietermijn 12 maanden na aankoopdatum.

Voorwaarde voor de garantie is dat het apparaat rechtstreeks bij haveltec of bij een geautoriseerde vakhandelaar in een EU-land is gekocht.

Binnen deze periode zal haveltec in het geval van een materiaal- of fabricagefout de kosten van reparatie voor zijn rekening nemen of de defecte onderdelen gratis vervangen.

(A) Garantievereisten

Defecten aan het apparaat die zijn terug te voeren op een materiaal- en/of fabricagefout verhelpen wij kosteloos conform onderstaande voorwaarden, mits deze direct na constatering en binnen 12 maanden na factureringsdatum aan de eerste klant aan ons worden gemeld. Als het gebrek binnen 6 maanden na levering aan het licht komt, wordt aangenomen dat het een materiaal- of fabricagefout is.

Op verzoek van de servicemonteur moet een garantiebewijs (aankoopfactuur) worden overlegd.

(B) Inhoud en reikwijdte van de garantie

I. Defecten aan het apparaat worden binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen door reparatie of vervanging van de betreffende onderdelen. De kosten die hiervoor nodig zijn, zoals transport-, reis-, arbeids- en reserveonderdelenkosten, zijn voor rekening van haveltec. Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van haveltec.

II De garantie omvat geen verdere aanspraken op schadevergoeding tegen haveltec.

III. De levering van verbruiksgoederen en accessoires is niet inbegrepen in de serviceomvang.

(C) Garantiebeperkingen

De garantie is niet van kracht of niet van toepassing als:

 • er zijn kleine afwijkingen van de doeltoestand die niet relevant zijn voor de waarde en bruikbaarheid van het apparaat.
 • Het aankoopbewijs is op enigerlei wijze gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 • Het model- of serienummer op het product is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Reparaties, aanpassingen en/of wijzigingen aan het product zijn uitgevoerd door onbevoegde bedrijven of personen.
 • Apparaten worden geleverd met reserveonderdelen, aanvullingen of accessoires die geen originele onderdelen zijn en dit veroorzaakt een defect.
 • Het defect is het gevolg van overmatig gebruik buiten het beoogde doel.
 • Het defect is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product of door bepaalde omgevingsomstandigheden die niet overeenkomen met het aanbevolen gebruik van het product.
 • Het defect is veroorzaakt door het aansluiten van randapparatuur, extra apparaten of accessoires, waarvan het gebruik in de gebruikershandleiding wordt afgeraden.
 • Het apparaat is beschadigd, inclusief maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door dieren, blikseminslag, abnormale spanning, brand, milieurampen, transport of water (tenzij in de gebruikershandleiding specifiek wordt vermeld dat het product geschikt is voor gebruik buitenshuis).
 • Normale slijtageverschijnselen of reserveonderdelen die door hun aard als aan slijtage onderhevige onderdelen kunnen worden aangemerkt (bijv. Flex Adapter).
 • Overbelasting, werking met verkeerde netspanning en verkeerde stroomsoort of invloeden van buitenaf zoals vallen, stoten of poging tot diefstal.
 • Het product werkt niet naar behoren omdat het oorspronkelijk niet is ontworpen, vervaardigd of goedgekeurd voor het land waarin u het product gebruikt. Dit kan b.v. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het product geïmporteerd is.
 • Het product werkt niet naar behoren vanwege problemen met toegang tot of verbinding maken met de serviceproviders, zoals verbindingsnetwerkinterferentie (bijv. tv-kabel, satelliet of internet, gps-systemen, mobiele netwerken), abonneeverbindingsfouten of correspondenten, lokale netwerkfouten ( kabelverbindingen, bestandsservers, gebruikersverbinding) en transmissienetwerkfouten (interferentie, codering, defecten of slechte netwerkkwaliteit) zijn beschikbaar.
 • Het product werkt niet naar behoren doordat de aangesloten smartphone niet voldoet aan de voor gebruik vereiste specificaties, niet juist is geconfigureerd of anderszins defect is in de smartphone.


(D) Garantieservice verkrijgen

De garantieservice wordt zo uitgevoerd dat defecte onderdelen kosteloos worden gerepareerd of vervangen door foutloze onderdelen, naar onze keuze.

In elk geval moet de factuur of het aankoopbewijs met de leveringsdatum of in ieder geval de aankoopdatum worden overlegd.

Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

(E) Vervangende levering

Als de rectificatie door ons wordt afgewezen, mislukt of niet rendabel is, kan haveltec het product kosteloos vervangen door een gelijkwaardige vervanging in de vorm van een nieuw of gereviseerd product met dezelfde functionaliteit binnen de bovengenoemde garantieperiode.

(F) Overige bepalingen

Garantiediensten leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en leiden evenmin tot een nieuwe garantietermijn. De garantieperiode voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt met de garantieperiode voor het gehele apparaat.

§ 1.8. Betrouwbaarheid

(A) Aanspraken op schadevergoeding van de klant zijn uitgesloten. Hiervan uitgesloten zijn schadeclaims van de klant wegens letsel aan leven, lichaam, gezondheid of schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door haveltec, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(B) In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is haveltec alleen aansprakelijk voor contracttypische, voorzienbare schade als deze eenvoudig door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de klant aanspraak maakt op schade die voortvloeit uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(C) De beperkingen van secties A en B gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van haveltec als claims rechtstreeks tegen hen worden ingediend.

(D) De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onaangetast.


§ 1.9. Herroepingsrecht

Indien de klant een consument is met zijn gewone woon- of verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), heeft de klant het volgende wettelijke herroepingsrecht, waarover haveltec u hierbij informeert:

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen

haveltec GmbH, Friedrich-Franz-Strasse 19, 14770 Brandenburg, Duitsland e-mail: support@ilockit.bike

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.


§ 1.10. Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

Wij dragen de kosten voor het retourneren van de goederen als u voor een retourzending binnen Duitsland het door ons verstrekte retourlabel gebruikt. Anders moet u de verzendkosten voor het retourneren zelf dragen.


U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan a het controleren van de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen is vanwege de behandeling ervan niet nodig.


§ 1.11. Voorbeeld herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan: haveltec GmbH, Friedrich-Franz-Strasse 19, 14770 Brandenburg, Duitsland E-mail: support@ilockit.bike

Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

Datum

§ 1.12. Uitgebreid vrijwillig recht op terugkeer

Voor bestellingen geplaatst tussen 19 november 2023 en 20 december 2023 geldt een vrijwillig verlengd recht van retour tot 6 januari 2024.

Voorwaarde hiervoor is dat het gekochte product en de verpakking intact zijn. Dit is een aanvullende vrijwillige dienst; het wettelijke herroepingsrecht blijft onaangetast.

§ 1.13. Opmerkingen over gegevensverwerking

(A) haveltec verzamelt klantgegevens als onderdeel van de verwerking van contracten. haveltec houdt zich in het bijzonder aan de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en de telemediawet. Zonder toestemming van de klant zal haveltec inventaris- en gebruiksgegevens van de klant alleen verzamelen, verwerken of gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie en voor het gebruik en de facturering van telemedia.

(B) Zonder toestemming van de klant zal haveltec de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclame-, markt- of opinieonderzoeksdoeleinden.

(C) De ingevoerde gegevens met betrekking tot de verwerking via externe betalingsdienstaanbieders worden niet door haveltec opgeslagen, maar kunnen door de betreffende betalingsaanbieder worden opgeslagen. De respectieve gegevensbeschermingsvoorschriften van de betalingsdienstaanbieder zijn van toepassing.

§ 1.14. Slotbepalingen

(A) Indien de klant een consument is met zijn gebruikelijke vestigingsplaats of verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) en voor andere klanten is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing op overeenkomsten tussen haveltec en de klant, met uitzondering van de UN - kooprechttoepassing. Ongeacht deze rechtskeuze is het dwingende consumentenbeschermingsrecht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, ook van toepassing op consumenten. Indien de klant een consument is met zijn gewone verblijfplaats in een land dat niet tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte behoort, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het VN-koopverdrag en het Duitse consumentenrecht.

(B) Indien de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en haveltec GmbH de zetel van haveltec.

(C) Het contract blijft bindend in de overige delen, zelfs als individuele punten juridisch niet geldig zijn. In plaats van de ongeldige punten zijn de eventuele wettelijke bepalingen van toepassing.


Stand: 17/11/2023

§ 2. Algemene voorwaarden voor bestellingen van het I LOCK IT fietsslot en accessoires door zakelijke klanten

Op onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de koper, zijn alleen geldig als deze specifiek zijn overeengekomen en door ons schriftelijk zijn bevestigd. Deze worden geacht te zijn aanvaard uiterlijk bij ontvangst van de goederen of diensten. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties zonder een andere uitdrukkelijke overeenkomst.

Tenzij anders is overeengekomen, vindt de verkoop uitsluitend plaats via de I LOCK IT online shop en is het de koper verboden producten uit de I LOCK IT online shop onder eigen naam of die van een derde partij te verkopen in zijn eigen of derde online shop of online marktplaats ( bijvoorbeeld Amazon) te koop aanbieden. Zuiver online reclamepresentaties ter promotie van het stationaire verkoopaanbod zijn hiervan uitgesloten.

§ 2.1. Koopcontract

Dit koopcontract is bij het sluiten bindend voor de koper. Het is bindend voor haveltec GmbH bij het afsluiten, tenzij het binnen 10 dagen na de datum van uitgifte door haar wordt herroepen. Aanbiedingen van haveltec GmbH zijn altijd vrijblijvend. Een contract komt pas tot stand door de schriftelijke orderbevestiging of door levering door haveltec GmbH. Alle aanvullende overeenkomsten of wijzigingen hebben een schriftelijke bevestiging van haveltec GmbH nodig om geldig te zijn.

§ 2.2. Levering

De levering vindt plaats na ontvangst van de volledige betaling op een van de door haveltec GmbH of gemachtigde betalingsdienstaanbieders opgegeven rekeningen (bankrekening, PayPal-rekening enz.). Indien binnen 14 dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur geen betaling is ontvangen, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

haveltec GmbH is ontslagen van de leveringsplicht indien de uitvoering wordt verhinderd door overmacht, ambtsbesluiten, verkeers- en bedrijfsstoringen of een gebrek aan grondstoffen nl of andere omstandigheden het onredelijk moeilijk of onmogelijk maken. Als haveltec GmbH tijdens de uitvoering van de bestelling omstandigheden opmerkt die twijfel doen rijzen over de kredietwaardigheid van de koper, dan is zij ook ontheven van de leveringsplicht. Als dit het geval is, is haveltec GmbH alleen verplicht tot levering als vooruitbetalingen of het stellen van voldoende zekerheid worden gesteld. Indien de levering door bovenstaande gebeurtenissen wordt vertraagd, blijft de koper verplicht tot acceptatie.

De overeengekomen leveringstermijn gaat pas in wanneer alle technische details, inclusief de nodige vragen, opgehelderd zijn. De overeengekomen leveringstermijn wordt alleen beschouwd als een vaste transactie in de zin van het Duitse Burgerlijk Wetboek als een overeenkomstige overeenkomst uitdrukkelijk is gesloten. De overeengekomen levertijd of levertijd geldt niet voor vertragingen in de levering die te wijten zijn aan omstandigheden waarvoor haveltec GmbH niet verantwoordelijk is. Dergelijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld overmacht, stakingen, bedrijfsstoringen etc. De koper heeft alleen het recht om de overeenkomst te ontbinden wegens niet-naleving van de leveringstermijn als hij haveltec GmbH schriftelijk een redelijke termijn van respijt heeft gegeven. Een respijtperiode van ten minste 8 weken wordt als redelijk beschouwd, gerekend vanaf de datum waarop de schriftelijke respijtperiode is verzonden. De koper is verplicht de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen. Indien levering vanaf of omstreeks een bepaald tijdstip is overeengekomen, is de koper verplicht de zaken binnen 4 weken na deze datum af te nemen.

Bij afroeporders dienen de bestelde artikelen binnen 3 maanden, gerekend vanaf de afroepdatum, te worden geaccepteerd.

§ 2.3. Verzending

Tenzij anders is overeengekomen, is de verzending voor rekening en risico van de koper, ook als de verzending wordt uitgevoerd met eigen voertuigen van haveltec GmbH.

Voor bestellingen met een goederenwaarde tot € 300,00 behouden wij ons het recht voor om een ​​"kleine hoeveelheidstoeslag" van € 4,90 in rekening te brengen. Voor elke zending rekenen wij een vast bedrag aan verzendkosten, dit is onder andere afhankelijk van het gewicht, de afmeting en de plaats van levering. De hoogte van de verschuldigde verzendkosten vindt u in uw winkelwagenoverzicht in de I LOCK IT online shop.Het risico gaat over op de koper zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert. Indien de verzending op verzoek van de koper wordt vertraagd, gaat het risico op hem over bij melding van gereedheid voor verzending. haveltec GmbH is gerechtigd, maar niet verplicht, leveringen in naam en voor rekening van de klant te verzekeren.


§ 2.4. Garantie en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor materiële gebreken is 12 maanden, tenzij er sprake is van een directe verkoop aan een consument. Het gaat ervan uit dat het defect aanwezig was op het moment van de risico-overdracht. De koper dient het gebrek direct te melden. Meldingen van gebreken moeten schriftelijk aan haveltec GmbH worden gericht. Anders moet haveltec GmbH onmiddellijk, maar uiterlijk binnen een week na levering, schriftelijk op de hoogte worden gesteld van zichtbare gebreken. De defecte leveringsartikelen moeten door haveltec GmbH gereed worden gehouden voor inspectie in de staat waarin ze zich bevonden op het moment dat het defect werd ontdekt.

Een schending van de bovenstaande verplichtingen sluit elke garantieaanspraak jegens haveltec GmbH uit. Bovendien is de koper verplicht om de zending onmiddellijk bij aankomst op transportschade te controleren en eventuele materiële schade of verlies onmiddellijk aan haveltec GmbH te melden door middel van een kennisgeving aan de expediteur of een beëdigde verklaring, die door twee getuigen en door de klant moet worden ondertekend. Indien de melding van gebreken terecht is, is haveltec GmbH verplicht tot nakoming naar keuze. Indien zij niet binnen een redelijke termijn aan deze verplichting voldoet of indien een reparatie ondanks herhaalde pogingen mislukt, heeft de koper het recht om de koopprijs te verlagen of de overeenkomst te ontbinden.

Verdere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van kosten, schadevergoeding of schade wegens gebreken of gevolgschade, bestaan ​​alleen in het kader van de bepalingen inzake aansprakelijkheidsbeperkingen. Vervangen onderdelen moeten op verzoek aan haveltec GmbH worden geretourneerd. Haveltec GmbH neemt de kosten voor verzending en verpakking pas op zich na bevestiging door haveltec GmbH. Zendingen die vrachtvrij naar haveltec GmbH worden verzonden, worden niet geaccepteerd. Bij het installeren van onderdelen of componenten is de vaardigheid, zorg en expertise van een monteur vereist. Ongeoorloofde nabewerking en ondeskundige behandeling leiden tot het verlies van alle aanspraken op gebreken. Alleen om onevenredig grote schade af te weren of in het geval van Ver Indien het gebrek door haveltec GmbH wordt verholpen, heeft de koper het recht verbeteringen aan te brengen na voorafgaande kennisgeving aan haveltec GmbH en vergoeding van de redelijke kosten te eisen. Normale slijtage leidt niet tot garantieclaims.

Aanspraken op verhaal volgens §§ 478, 479 BGB bestaan ​​alleen als de consument gerechtigd was om een ​​claim in te dienen en alleen binnen de wettelijke reikwijdte, niet voor goodwill-regelingen die niet zijn overeengekomen met haveltec GmbH en vereist de naleving van de eigen verplichtingen van de rechthebbende beroep doen, in het bijzonder het naleven van de meldingsplicht. Schadeclaims van welke aard dan ook tegen haveltec GmbH of tegen haar plaatsvervangende agenten zijn uitgesloten, tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt. Naast deze voorwaarden zijn ook de mededelingen in de inleiding van deze voorwaarden van toepassing.

§ 2.5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn nettoprijzen exclusief omzetbelasting, die de koper eveneens tegen het wettelijk tarief dient te betalen. De prijzen zijn af fabriek. Indien tussen het sluiten van het contract en de overeengekomen of daadwerkelijke leveringsdatum meer dan 6 maanden verstrijken, gelden de prijzen van haveltec GmbH geldig op het moment van levering of terbeschikkingstelling. Inkooppersoneel en technisch personeel zijn niet bevoegd om contant te incasseren. Betalingen met bevrijdende werking kunnen alleen rechtstreeks aan haveltec GmbH of op een door hen opgegeven bankrekening worden gedaan. Facturen van haveltec GmbH zijn direct en zonder aftrek betaalbaar, doch uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum van de betreffende factuur. Aanvaarding is altijd slechts als betaling.

Korting en wisselkosten zijn voor rekening van de koper en zijn onmiddellijk opeisbaar. Onder de voorwaarden van §§ 366, 367 BGB en ondanks andersluidende bepalingen van de koper, bepaalt haveltec GmbH daarom welke vorderingen worden voldaan door de betaling van de koper. Als de koper in gebreke blijft, is haveltec GmbH gerechtigd rente in rekening te brengen van 9 procentpunten boven de basisrente van de Europese Centrale Bank. De rente is onmiddellijk opeisbaar. Als de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, in het bijzonder als hij achterstallig is met de betaling van een factuur of als haveltec GmbH kennis krijgt van andere omstandigheden die de kredietwaardigheid van de koper in twijfel trekken, heeft haveltec GmbH het recht om de volledige resterende schuld. In dit geval heeft haveltec GmbH ook het recht om voor alle andere contracten vooruitbetalingen of borgsommen te eisen, en om deze contracten na een redelijke termijn te herroepen of om schadevergoeding te eisen voor niet-nakoming.

De koper heeft alleen recht op verrekening als de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld. Indien haveltec GmbH na het sluiten van het contract informatie ontvangt waardoor het verlenen van een krediet dat overeenkomt met het bedrag van de bestelling niet volledig onschadelijk lijkt of hierover twijfels doet rijzen, heeft haveltec GmbH het recht contante vooruitbetalingen te eisen zonder met betrekking tot eerdere afspraken. Twijfels over de kredietwaardigheid van de koper bestaan ​​bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van vervallen facturen ondanks een aanmaning, in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper, in geval van stopzetting of overdracht van het bedrijf, in geval van in geval van verpanding of zekerheidsoverdracht van goederen en vorderingen op andere schuldeisers en in geval van faillissementen.

§ 2.6. Voorbehoud met betrekking tot het gebruik van de I LOCK IT online shop

De in de I LOCK IT online shop geplaatste bestellingen die door de klant zelf of door de gebruikers van de klantaccount worden geplaatst, zijn rechtsgeldige koopovereenkomsten. De klant is aansprakelijk voor elk ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersgegevens dat mogelijk wordt gemaakt door zijn gedrag en de daaruit voortvloeiende kosten. Een weigering om bestellingen te accepteren of terug te sturen, kan leiden tot het wissen van de gebruikersgegevens en dus tot uitsluiting van de I LOCK IT online shop. De klant draagt ​​de daaruit voortvloeiende kosten, verwerkingskosten, vrachtkosten en kosten voor retourzending. Bovendien verbindt de gebruiker/klant zich ertoe door zijn gebruik geen inbreuk te maken op enig data-, merken- of beeldrecht. Dit geldt met name voor het kopiëren of downloaden van gegevens of afbeeldingen. Er is geen garantie voor de beschikbaarheid van de I LOCK IT online shop.

§ 2.7. eigendomsvoorbehoud

Tot de vervulling van alle (inclusief saldo) vorderingen waartoe haveltec GmbH nu of in de toekomst om welke juridische reden dan ook jegens de klant gerechtigd is, zal haveltec GmbH de volgende zekerheden worden toegekend, die het op verzoek naar goeddunken van de koper zal vrijgeven , voor zover hun waarde de vordering met meer dan 20% overschrijdt. Alle leveringen gebeuren in eigen beheer reservering. Het eigendom gaat pas over op de koper als hij al zijn schulden uit zijn zakelijke relatie met haveltec GmbH heeft terugbetaald, ook die welke in de toekomst zullen ontstaan. Dit geldt ook indien de koopprijs voor bepaalde leveringen van goederen die aan de koper zijn aangewezen, is betaald.

In het geval van een lopende rekening kan het eigendomsvoorbehoud dienen als zekerheid voor de saldovordering van haveltec GmbH. Bewerking en verwerking worden uitgevoerd voor haveltec GmbH met uitsluiting van de verkrijging van eigendom volgens § 950 BGB, zonder enige verplichting. De verwerkte goederen dienen ter beveiliging van haveltec GmbH ter hoogte van de factuurwaarde van de verwerkte gereserveerde goederen. Als de koper ze verwerkt of combineert met andere goederen die niet aan haveltec GmbH toebehoren, hebben wij het eigendomsrecht op de nieuwe zaak in verhouding tot de factuurwaarde van de andere verwerkte goederen onder eigendomsvoorbehoud tot de aanschaffingswaarde van de andere verwerkte goederen. Voor het overige geldt voor het nieuwe artikel hetzelfde als voor de gereserveerde goederen. Als de gereserveerde goederen worden doorverkocht, zijn de daaruit voortvloeiende vorderingen voor de koper al overgedragen aan haveltec GmbH.

Deze overdracht geldt ook als de gereserveerde goederen eerder door de koper zijn behandeld of verwerkt of als ze aan meerdere werknemers worden doorverkocht. De gecedeerde vordering dient voor haveltec GmbH tot zekerheid ter hoogte van de factuurwaarde van de verkochte goederen in elk geval. Indien de goederen door de koper worden verkocht samen met andere goederen die geen eigendom zijn van haveltec GmbH, hetzij zonder of na be- of verwerking, geldt de overdracht slechts voor het bedrag van de waarde van de betrokken goederen volgens de factuur van haveltec GmbH. De koper heeft het recht om de gereserveerde goederen in de normale gang van zaken te verwerken, te verkopen of te installeren, zolang hij niet in gebreke is. Panden of zekerheden zijn niet toegestaan.

De koper machtigt haveltec GmbH herroepelijk om de aan haar overgedragen vorderingen op eigen naam te incasseren. In het geval van een verkoop van vorderingen bestaat de machtiging tot automatische incasso alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, in het bijzonder als dit dient om verdere creditering veilig te stellen. Op verzoek van haveltec GmbH zal de koper echter de opdracht bekendmaken en haveltec GmbH de nodige informatie en documenten verstrekken. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op eigen kosten afdoende te verzekeren tegen brand- en waterschade bij haveltec GmbH. Verzekeringsclaims die ontstaan ​​in geval van schade zijn reeds overgedragen aan haveltec GmbH. De opdracht wordt aanvaard. Als derden toegang krijgen tot de gereserveerde goederen of de afgestane vorderingen, zal de koper wijzen op het eigendom van haveltec GmbH of de overdracht van de vordering en onmiddellijk haveltec GmbH op de hoogte stellen onder overhandiging van de documenten die nodig zijn voor het bezwaar. Kosten en schade betaald door de koper.

In geval van staking van betaling, aanvraag of opening van faillissement in of buiten rechte, in geval van protest tegen cheques of wissels, evenals in geval van ander contractueel gedrag van de koper - in het bijzonder wanbetaling - het recht om de gereserveerde goederen door te verkopen voor gebruik of installatie en de machtiging om de goederen op te halen, vervalt overgedragen vorderingen. Op verzoek van haveltec GmbH moet de koper zijn klanten onmiddellijk noemen en wijzen op het eigendomsvoorbehoud van haveltec GmbH of de overdracht van vorderingen. In dit geval heeft haveltec GmbH het recht om de gereserveerde goederen op kosten van de koper terug te nemen of, indien nodig, de overdracht van de vorderingen van de koper op afstand van derden te eisen. Als de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust door haveltec GmbH worden teruggenomen of in beslag worden genomen, betekent dit alleen een terugtrekking uit het contract als dit uitdrukkelijk is verklaard, tenzij het termijnrecht van toepassing is.

§ 2.8. teruggave van goederen

Teruggave van verkochte goederen is over het algemeen uitgesloten. Indien haveltec GmbH genoodzaakt is de goederen terug te nemen om redenen waarvoor de koper verantwoordelijk is, is de koper verplicht alle door haveltec GmbH gemaakte kosten, uitgaven enz. evenals om haveltec GmbH te compenseren voor gederfde winst als gevolg van het rendement. De koper stemt ermee in dat haveltec GmbH de daaruit voortvloeiende vordering verrekent met reeds betaalde aankoopprijstermijnen.

In individuele gevallen kan de teruggave van goederen worden overeengekomen na voorafgaande schriftelijke toestemming. Voorwaarde hiervoor is dat de geretourneerde goederen compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking zijn. De koper draagt ​​de kosten en het risico van levering. Voor het bewerken van RetouWe behouden ons het recht voor om verwerkings- en herbevoorradingskosten van 20% in rekening te brengen.

§ 2.9. data opslag

haveltec GmbH is gerechtigd de persoonsgegevens van de koper te gebruiken en op te slaan. Haveltec GmbH verwijst in dit verband naar haar algemene gegevensbeschermingsverklaring.

§ 2.10. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en gedeeltelijke ongeldigheid

Plaats van uitvoering is Brandenburg an der Havel. Indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt de rechtbank van Brandenburg an der Havel overeengekomen als bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen die voortvloeien uit de contracten en de daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen voor beide partijen naar keuze van haveltec GmbH. Hetzelfde geldt als de woonplaats of gewone verblijfplaats van de koper niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. In alle andere gevallen wordt de bevoegdheid van de rechtbank van Brandenburg an der Havel overeengekomen voor de gerechtelijke aanmaningsprocedure (§ 688 e.v. ZPO). Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen onwerkzaam zijn of worden, wordt de doeltreffendheid van de andere niet aangetast. De nietige bepaling dient te worden vervangen door een werkzame bepaling die het ermee nagestreefde economische doel zoveel mogelijk realiseert.


Stand: 13-03-2023

§ 3. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de online volgdienst

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online volgservice. Met registratie volgens §3.1. de klant aanvaardt uitdrukkelijk deze voorwaarden en de gegevensbeschermingsverklaring.

§ 3.1. Registratie/afsluiting contract

Om gebruik te kunnen maken van online tracking is zowel het bezit van een I LOCK IT GPS fietsslot of tracker als de registratie van de gebruiker via de I LOCK IT app vereist. De gebruiker is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe en volledige informatie over naam en e-mailadres te verstrekken. Haveltec behoudt zich het recht voor om de juistheid in individuele gevallen te controleren. Pseudoniemen zijn niet toegestaan. Haveltec behoudt zich het recht voor om de toegang van de klant tot online tracking tijdelijk of permanent te blokkeren bij een redelijk vermoeden van misbruik of misbruik (in het bijzonder registratie van bewegingsgegevens van derden).

Met de succesvolle installatie van een GPS-compatibel I LOCK IT-apparaat en activering van het gebruikersaccount, begint de abonnementsperiode die aan het apparaat is gekoppeld automatisch. Met het I LOCK IT GPS-fietsslot is het gebruik van de online volgservice de eerste 2 jaar gratis. Na het verstrijken van de twee jaar kan de gebruiker I LOCK IT GPS blijven gebruiken, maar heeft hij geen toegang meer tot de online volgdienst. Het abonnement kan door de gebruiker tegen betaling worden verlengd tot de op dat moment geldende aanbiedingen via de I LOCK IT-app.

Gebruikers die hun I LOCK IT GPS-fietsslot via het crowdfundingplatform Kickstarter of in de variant "Lifetime Tracking" hebben gekocht, kunnen permanent gratis gebruik maken van de online trackingservice. Het is niet mogelijk om het gratis gebruik over te dragen naar een ander slot.

De omvang van de diensten, de prijs en de duur van het contract, evenals eventuele opties om het abonnement te verlengen, vloeien voort uit de omvang van de diensten die voor het betreffende product zijn gepubliceerd op https://www.ilockit.bike op het moment dat het contract werd gesloten .

§ 3.2. Verplichtingen, verplichtingen en gedragsregels van de gebruiker

Om volledig gebruik te kunnen maken van de diensten van haveltec, moet altijd een bijgewerkte I LOCK IT-app worden gebruikt. Als apps niet up-to-date zijn of verouderde eindapparaten worden gebruikt, kan de gebruiker de diensten mogelijk niet of niet volledig gebruiken. Haveltec zal ervoor zorgen dat alle diensten van de I LOCK IT-app kunnen worden gebruikt met de laatste twee hoofdversie-updates voor Android en iOS.

De gebruiker dient de toegangsgegevens (de combinatie van e-mailadres en wachtwoord) strikt vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. Hij mag niemand, ook geen medewerkers van haveltec, op deze toegangsgegevens wijzen. Als de gebruiker reden heeft om aan te nemen dat de toegangsgegevens op enigerlei wijze aan derden bekend zijn geworden, is hij verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

De gebruiker verbindt zich ertoe de door haveltec geleverde diensten te gebruiken zoals bedoeld en zich te onthouden van handelingen die haveltec, andere haveltec-gebruikers of derden schade toebrengen of in gevaar brengen en/of die de beschikbaarheid van de diensten voor andere gebruikers zouden kunnen beperken. Tot het beoogd gebruik behoort ook het naleven van alle instructies, adviezen en dergelijke die haveltec bij het sluiten van de overeenkomst of daarna op haar website, in gebruiksaanwijzingen en/of andere aan de gebruiker ter beschikking gestelde documenten verstrekt. Het GPS-fietsslot I LOCK IT is speciaal ontwikkeld voor het traceren bij diefstal en vermissing daarom alleen voor dit doel gebruikt. Sommige landen en regio's hebben wetten met betrekking tot het digitaal positioneren en volgen van mensen en/of eigendommen. Alleen de klant of gebruiker van het haveltec GPS-volgapparaat, maar niet haveltec, is verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke wet- of regelgeving.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de locatiegegevens van zijn I LOCK IT GPS-fietsslot of andere I LOCK IT GPS-compatibele apparaten met de I LOCK IT APP in realtime op te roepen (lichte vertraging mogelijk) om de locatie van zijn fiets of ander object in realtime identificeren en volgen. Deze functie is bij diefstal alleen beschikbaar met het GPS-fietsslot I LOCK IT. Dit wordt gesignaleerd door het activeren van het alarm. Dit scheelt in het energieverbruik van de GPS tracker.

Indien de gebruiker ingrijpt in de processen van de diensten door manipulatie van de software, eigen software of geautomatiseerde toegang tot de software van haveltec, is haveltec gerechtigd de diensten per direct te beëindigen en het abonnement met de gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving en/of vroegtijdig te beëindigen. Er is in dit geval geen recht op restitutie van reeds betaalde servicekosten. Hetzelfde geldt als de gebruiker toegang heeft tot de locatiefuncties van de tracker of gegevens van haveltec met behulp van andere middelen dan die welke ter beschikking zijn gesteld aan de gebruiker als onderdeel van het betreffende abonnement.

§ 3.3. Beschikbaarheid/Garantie/Aansprakelijkheid

haveltec garandeert niet de constante beschikbaarheid van haar diensten. Storingen door onderhoud, software-updates en door omstandigheden (zoals technische problemen op het gebied van mobiele datatransmissie, onvoldoende netwerkdekking, verbindingsproblemen, problemen met de beschikbaarheid van één of meerdere mobiele telefoonaanbieders) die niet in de directe invloedssfeer van haveltec en die daarom niet onder haar controle vallen, kan niet worden uitgesloten. De gebruiker verklaart dat hij geen aanspraken op schadevergoeding en/of garantie zal doen gelden voor storingen die niet zijn schuld zijn.

Hoewel haveltec er alles aan doet om de gebruiker een veilige dataverbinding te bieden, garandeert haveltec niet dat datatransport via systemen van derden, in het bijzonder internet of telecommunicatienetwerken, niet door derden zal worden gevolgd, geregistreerd of vervalst.

Het gebruik van het aanbod van haveltec door de gebruiker is geheel voor eigen risico en op vrijwillige basis. Dit geldt onbeperkt voor het gebruik van de gebruikte hardware, waaronder (maar niet beperkt tot) de betreffende smartphone en elk gebruik door de gebruiker van de door haveltec aangemaakte of door haveltec ter beschikking gestelde gegevens. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat dergelijke gegevens onjuist kunnen zijn en, voor zover toegestaan ​​door de wet, aanvaardt haveltec geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van dergelijke gegevens.

§ 3.4. data opslag

haveltec GmbH is gerechtigd de persoonsgegevens van de koper te gebruiken en op te slaan. Haveltec GmbH verwijst in dit verband naar haar algemene gegevensbeschermingsverklaring.


§ 3.5. Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank en gedeeltelijke ongeldigheid

Plaats van uitvoering is Brandenburg an der Havel. Indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, wordt de rechtbank van Brandenburg an der Havel overeengekomen als bevoegde rechtbank voor eventuele geschillen die voortvloeien uit de contracten en de daarmee verband houdende rechtsbetrekkingen voor beide partijen naar keuze van haveltec GmbH. Hetzelfde geldt als de woonplaats of gewone verblijfplaats van de koper niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. In alle andere gevallen wordt de bevoegdheid van de rechtbank van Brandenburg an der Havel overeengekomen voor de gerechtelijke aanmaningsprocedure (§ 688 e.v. ZPO). Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen onwerkzaam zijn of worden, wordt de doeltreffendheid van de andere niet aangetast. De nietige bepaling dient te worden vervangen door een werkzame bepaling die het ermee nagestreefde economische doel zoveel mogelijk realiseert.


Staat: 05-05-2023